Termeni si Condiții

ANEXA 3 – TERMENI ȘI CONDIȚII (“T&C”) 
din data de 25.04.2020 cu intrare în vigoare în data de 01.05.2020 


 1. Definiții

  Active Digitale, înseamnă o monedă digitală (nu monedă electronică) care are la bază un sistem de tip block-chain sau tehnologie similară sau tokeni sau orice alte elemente denumite printrun termen folosit interschimbabil pentru a desemna unități de transfer într-un anumită rețea publică de tip block-chain, cum ar fi (dar fără a se limita la) Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, USDT, etc. incluse de către CBC pentru prestarea Serviciilor. CBC poate exclude oricând din Strategia cu Active Digitale, fără notificarea prealabilă a Clientului sau fără respectarea oricăror altor proceduri prealabile, structura de active digitale.

CBC – CBC CREATIVE FINANCE S.R.L., cu sediul social la Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae, nr. 71D, vila nr. 9, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3033/2019 cod unic de înregistrare nr 40746736 reprezentată de dl. Cristian Pricop, in calitate de Director Executiv.

Cont /Conturi CBC – Contul de Tranzactionare şi / sau registre menţinute pentru Client de către CBC în care sunt înregistrate Activele Digitale vărsate de către Client în Portofelul Electronic al CBC.

Contul de Utilizator – contul electronic creat pe Platforma din cadrul Website-ul CBC ce oferă Clientului Access la Informații

Contract – contractul pentru furnizarea de Serviciilor CBC

Crash Fulger, înseamnă orice cădere a pieței în general sau a prețului unui tip de Activ Digital din portofoliul Clientului în special, mai mare de 10-15% într-un interval scurt de cel mult 24 de ore. De obicei astfel de căderi rezultă din declarații publice ale autorităților, anumitor persoane publice influente din industria Activelor Digitale sau de situatii extreme externe (pandemii, revolte, măsuri statale).

Servicii CBC /Servicii – înseamnă, servicii de gestiune a unui portofoliu de Active Digitale ale Clienților încredințate CBC de către Client, cu scopul de a genera câștiguri de Active Digitale pentru Clienți, astfel cum sunt acestea descrise în cadrul Anexei 1. Aceste servicii includ și accesul la informații cu privire la Sold și la rapoarte periodice, de pe Website și/sau din Contul de Client de pe Platformă.

Pachete – structurări ale ofertei de Servicii CBC pe paliere de fonduri de Active Digitale provenind de la Clienți și care sunt reprezentate valoric în Euro, la valoarea de pe piețele de schimb de Active Digitale folosite de către CBC, la momentul în care Activele Digitale ajung în Portofelul CBC.

Legea Aplicabilă – Legea Romana incluzand: (i) normele de drept material general; (ii) reglementări specifice pieței; (iii) acte ale autorităților de reglementare în ceea ce privește piața relevantă, dacă va fi cazul, (iv) obiceiurile și practicile pieței în vigoare pe piața respectivă; (v) hotărârile emise de instituții publice, operatori de piață sau alți participanți la piață în baza legilor, reglementărilor menționate la punctele (i)-(iii), în mod particular rezoluții, decizii, concluzii, principii directoare și instrucțiuni, ambele adresându-se atât persoanelor fizice, cât și publicului larg.

Sold sau Capitalul Total Acumulat – totalul fondurilor de Active Digitale rezultate din luna a doua de contract și cele consecutive ce sunt alocabile Clientului la acel moment dat. Acesta se calculează ca şi capital total de investiţii în luna precedentă (suma capitalului investit şi câştigurile de capital acumulat) înmulţit cu câştigurile procentuale ale lunii şi adăugat la capitalul total investit din luna precedenta.

Câștigul de Capital Periodic – diferența pozitivă a Soldului între perioade determinate de timp, specifice fiecărui Serviciu

Capital Initial de Investiții – Capitalul de Active Digitale depus de către un Client ca participare inițială pentru dobândirea accesului la Pachete cu scopul utilizării Serviciilor CBC

Venitul Total Brut al Clientului este stabilit ca şi diferența dintre Capitalul Total Acumulat și Capitalul Inițial de Investiții 
Venitul Total Net al Clientului – este stabilit ca diferența dintre Venitul Total Brut și oricare şi toate comisioanele de gestionare, bonusările și penalitățile datorate de către Client către CBC conform prezentului Contract

Portofel Electronic /Portofel/ E-Wallet – este o soluție software conținând un serviciu integrat al unei terțe părți (wallet provider) care permite CBC să dispună de Activele Digitale pentru realizarea Serviciilor CBC. Acest Cont este utilizat de către CBC pentru a primi depunerile de Active Digitale ale clienților în scopul decontării tranzacțiilor și a schimburilor de Active Digitale ce sunt transferate în Contul de Tranzactionare.

Client – o persoană fizică, persoană juridică sau entitate organizaţională fără personalitate juridică (PFA), cu care CBC a încheiat Contractul

Motiv Important (i) Încălcarea de către Client a Legii Aplicabile; (ii) Neactualizarea datelor disponibile în fișa personală a clientului sau a oricăror date cerute de CBC în conformitate cu Legea Aplicabilă; (iii) Motive întemeiate ce indică posibilitatea ca acțiunile Clientului să încalce Legea Aplicabilă; (iv) Incapacitatea de a aplica una dintre măsurile de securitate menționate în reglementările privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; (v) Încălcarea de către Client a dispozițiilor prevăzute în T&Cs cu privire la prestarea de servicii sau a Contractului; (vi) Alte situații indicate în T&C (vii) Lipsa soldului curent – Clientul nu mai are fonduri disponibile pentru investiții pentru gestionarea portofoliului de către CBC

Monede cu Buna Reputație, înseamnă monede cu un istoric de piata mai mare de 3 ani cu un volum solid de tranzacționare , cu un parcurs de dezvoltare software continuu și o echipă de proiect profesionistă dedicată. De obicei, aceste monede se încadrează între primele 10 monede clasificate de coinmarketcap.com;

Parola – parola personală unică a Clientului necesară pentru a intra in contul de platforma si a vizualiza informatii cu privire la Sold si la Castigul de Capital

Pachet/Pachete – înseamă pachetele de servicii prestate de către CBC în baza Contractului, astfel cum sunt descrise în Anexa 1;

Platformă – sistem informatic pus la dispoziție de CBC pentru accesul la Serviciile CBC

Tranzacţie – o achiziţie, vânzare sau o tranzacție de alt tip care vizează operațiuni de tranzacționare cu Active Digitale

Website-ul CBC – website-ul CBC disponibil prin intermediul www.cbc-finance.ro. Serviciile CBC sunt prezentate în termeni generali pe Website, informațiile de pe Website având un caracter pur informativ. În cazul unor discrepanțe între informațiile de pe Website și T&C, informațiile din T&C vor prevala.

Strategie cu Active Digitale/ Strategie de Investiții în Active Digitale/Strategia – Strategie de plasare a activelor digitale în posesia CBC într-un portofoliu de Active Digitale pentru realizarea Serviciilor și Pachetelor CBC.

Comision de Performanta – înseamnă comisionul datorat în condițiile menționate din Anexa 1; Comision de Management – înseamnă comisionul datorat pentru serviciile de management a Portofoliului menționat în Anexa 1;

Portofoliu – înseamnă toate Activele Digitale deținute de către CBC în numele Clientului așa cum au fost depuse ulterior semnării Contractului sau cum au reieșit ca urmare a prestării Serviciilor, minus comisioanele CBC;

Obiectivul Comun – obiectivul maximizării câștigului obținut de fiecare Client de pe urma acesarii Serviciilor CBC, asa cum este el descris in art. 3.2 din T&C

Acces la Informații – informații personalizate pentru Client în Contul de Utilizator

„Informații Confidențiale” înseamnă:

(i) toate datele sau informațiile dezvăluite (fie înainte, fie după data semnării acestor T&Cs) fie în scris, verbal sau prin orice alte mijloace direct sau indirect de către CBC sau de către o persoană care acționează în numele CBC care dezvăluie informațiile către Client, referitoare la: 
(1) CBC, în special fără a se limita la secretele profesionale aparținând acestora, activele, furnizorii, clienții, debitorii, creditorii, pachete, servicii, operațiunile, sistemele, procesele, datele despre pachete sau servicii, planurile sau intențiile, idei, know – how, drepturi de autor, secrete de comerț, procedee tehnice, proiecte, specificaţii, schiţe, planuri, scheme logice, scheme ale proceselor tehnologice, programe de calculator, planuri strategice, planuri de dezvoltare, planuri de marketing/financiare/de afaceri, comisioane, propuneri de planuri tarifare, nume și/sau date aparținând angajaţilor, administratorilor, clienţilor sau furnizorilor CBC, precum şi orice alte informaţii tehnice, financiare sau de afaceri, grafice, oportunitățile de piață, investiții, portofolii, sau alte informaţii dezvăluite în scris sau sub orice altă formă; (2) existenţa şi conţinutul Contractului de servicii și T&C, inclusiv informațiile furnizate de CBC în vederea încheierii Contractului de servicii, precum şi orice materiale furnizate în legătură cu acestea precum și orice informații operaționale cu privire la executarea Contractului și a T&C, incluzând dar fără a se limita la Activele Digitale depuse, rambursare, încetarea contractului, condiții speciale acordate Clientului; (3) orice informații sau materiale derivate din sau reflectând informațiile stabilite mai sus, conținute în documente, discuri, platforme sau alte mijloace de informare și create de CBC sau de către consultanții acesteia, inclusiv rapoarte juridice, fiscale sau financiare, note, prezentări etc., în măsura în care aceste materiale conțin informațiile descrise mai sus; 

(ii) indiferent dacă informaţiile astfel transmise poartă sau nu menţiunea expresă “informaţii confidenţiale” sau “informaţii proprietate exclusivă” și indiferent de suportul pe care aceste informații sunt dezvăluite. 

2. Semnarea Contractului 

2.1 În absența unei solicitări diferite din partea Clientului și prin acceptarea termenilor și condițiilor prezente (T&C), Clientul va primi informații complete cu privire la Serviciile oferite și Pachetelor CBC, riscurile implicate în tranzacționarea Activelor Digitale, a Serviciilor CBC și a Strategiilor cu Active Digitale, și orice alți termeni și condiții aferenți Serviciilor furnizate de CBC.

2.2 În scopul începerii colaborării cu CBC, Clientul trebuie să completeze şi să accepte Contractul, şi să declare că a luat la cunoștință și este de acord cu conținutul documentului Informare Privind Riscul de Investiţie în Active Digitale și orice anexe la Contract.

2.3 În funcţie de tipul de ofertă disponibilă în ceea ce privește serviciile oferite de CBC, Clientul poate alege unul sau mai multe Pachete oferite de CBC pe baza Contractului. Detaliile ofertei sunt disponibile la sediul CBC sau pe Website. CBC şi Clientul trebuie să se asigure înainte de semnarea Contractului de disponibilitatea Serviciului dorit precum și de toate implicațiile juridice și economice generate de un astfel de Serviciu.

2.4 În plus, înainte de semnarea Contractului, Clientul va citi specificațiile Serviciilor şi se va familiariza cu specificul unui anumit tip de Serviciu şi va prezenta o declarație corespunzătoare recunoscând că a luat la cunoștință documentele prevăzute la punctul 2.1 din T&C.

2.5 Contractul poate fi încheiat de către Client, în conformitate cu Legea Aplicabilă: (i) în prezenţa unui angajat al CBC, sau (ii) prin corespondență sau (iii) prin mijloace electronice cu semnătură electronică sau (iv) prin confirmarea expresă prin postă electronică a încheierii contractului.

2.6 Co-proprietarii unui Activ Digital sunt solidari față de CBC pentru toate obligațiile care decurg din Serviciile CBC, in special pentru obligațiile care decurg din Contract. Transmiterea de către CBC a oricărui anunț și corespondența către unul dintre co-proprietari este considerată a avea efect si faţă de cel de-al doilea co-proprietar. Orice informare, notificare, cerere a Clientului este prezumată a fi facută de ambii co-proprietari. CBC nu are obligația de a verifica dacă unul dintre co-proprietari avea dreptul sau mandatul să-i oblige pe ambii co-proprietari. 
2.7 După semnarea Contractului nu există posibilitatea de modificare a Contractului în sensul de a schimba numărul de co-proprietari ai Activului Digital și mai ales ai Contului. Părțile pot conveni o modificare contractuală pe baza acordului de voință a CBC și Client.

2.8 Clientul va notifica imediat CBC cu privire la orice modificare a informaţiilor sau datelor, în special a datelor cu caracter personal și datelor de contact furnizate către CBC la încheierea Contactului. CBC nu va fi răspunzătoare pentru pierderile rezultate din nerespectarea de către Client a obligației menționate mai sus.

2.9 Clientul ia la cunoștință şi este de acord că şi după ce Contractul este semnat, CBC poate în orice moment să refuze accesul la Serviciile CBC sau poate să închidă anumite Servicii sau să nu ofere accesul la anumite Servicii pentru un Client pe durata desfășurării Contractului, în conformitate cu prevederile prezentului T&C. În astfel de cazuri, CBC poate propune Clientului accesul la un Pachet diferit în cadrul ofertei disponibile. 

3. Scopul Contractului și Serviciile de Gestiune a Portofoliului – Managed Services

 

3.1 Prin încheierea acestui Contract, Clientul acordă CBC, pentru o perioadă limitată de durata Contractului, autorizarea de a administra Activele Digitale ca parte din Serviciile CBC, pe seama și în numele Clientului, cu perceperea unor comisioane și bonusuri de către CBC.

3.2 Clientul, în limitele prevăzute în prezentul contract şi pentru perioada contractului, autorizează prin prezentul Contract pe CBC să gestioneze Contul Clientului, după cum consideră CBC ca fiind adecvat în obiectivul comun al tuturor Clienților de a obţine cea mai bună rentabilitate a utilizării Activelor Digitale, în limitele și în conformitate cu Legislația Aplicabilă pentru Active Digitale (“Obiectivul Comun”).

3.3 CBC înțelege să aplice Obiectivul Comun tuturor Clienților, acela de a obține maximizarea profitului obținut din Serviciile CBC pe seama și în numele Clienților. CBC nu va aplica nici o restricție cerută de un Client pe baza obiectivelor sale specifice de investiție, întrucat CBC urmărește obiectivul comun al tuturor Clienților.

3.4 Clientul înțelege și acceptă ca Activele Digitale ce fac parte din Serviciul Clientului și care au fost vărsate în Portofoliul CBC vor rămâne blocate în Portofoliul CBC pentru executarea Strategiilor de Investiții în Active Digitale, cu scopul îndeplinirii Obiectivului Comun pentru perioade între 45 (patruzeci și cinci) de zile și 36 (treizeci și șase) luni, sau pentru orice alte perioade menționate în Anexa 1 referitoare la descrierea Serviciilor prestate.

3.5 CBC nu își asumă nici o obligație cu privire la garantarea unui anumit nivel al performanței Serviciilor CBC sau a unui indicator de performanță prestabilit, index de valori digitale sau de instrumente financiare.

3.6 Prin exprimarea acordului de mai sus cu privire la încheierea Contractului, Clientul acordă CBC un drept exclusiv de gestionare a portofoliul propriu de Active Digitale. CBC se bucură de discreție totală cu privire la modul de gestiune a Activelor Digitale și la modul de prestare a Serviciilor oferite, putând să dezvolte și să implementeze Strategii de Investiții în Active Digitale fără acordul Clientului, care corespund cel mai bine obiectivelor aplicabile portofoliului comun al Clienților.

3.7 Acționând ca un mandatar / agent al Clientului, CBC poate să desfășoare activități cum ar fi să cumpere, vândă, rețină, schimbe sau să participe în toate tipurile de tranzacții de Active Digitale, pe orice piețe de Active Digitale, reglementate sau nereglementate. CBC va lua decizii zilnice sau periodice cu privire la aceste activități și va acționa așa cum consideră necesar pentru optimizarea Serviciilor, cu respectarea Contractului și a T&Cs.

3.8 Clientul înțelege că CBC nu are restricții cu privire la cantitatea de Active Digitale pe care CBC o poate administra în numele acestuia sau altor Clienți într-o singură tranzacție sau proporția dintre Activele Digitale ale unui Client sau al altui Client ce poate fi folosită într-o singură tranzacție de Portofoliu al CBC.

3.9 Strategia de Investiții în Active Digitale este creata, monitorizată și implementată exclusiv de către CBC, tinând cont de Soldul Total disponibil, disponibilitatea și tipul Activelor Digitale. CBC poate folosi mai multe Strategii de Investiții în Active Digitale în deplină discreție, pentru atingerea scopului comun.

3.10 Strategiile de Investiții în Active Digitale sunt gestionate în deplină discreție de către CBC, iar Clienții accesează aceste Servicii acceptând Strategia de Investiții în Active Digitale, structura acesteia și riscurile de investiții asociate acesteia și Serviciilor CBC. 
3.11 Clientul înțelege și este de acord că o Strategie de Investiții în Active Digitale nu este un Pachet de investiții reglementate, nu reprezintă un instrument financiar în sensul Legii Aplicabile, iar CBC nu oferă informații, comunicări, mesaje, decizii, acte de gestiune sau orice servicii care ar putea fi caracterizate drept servicii de consultanță cu privire la instrumente financiare, așa cum sunt ele definite de Legea Aplicabilă.

3.12 CBC nu garantează succesul unei Strategii de Investiții în Active Digitale și avertizează în mod explicit prin documentul Informare Privind Riscul de Investiţie în Active Digitale că există probabilitatea ca Strategia de Investiții în Active Digitale să nu aducă o creștere în valoare a Câștigului de Capital Periodic și că aceasta poate conduce chiar la pierderea, eventual totală, a Capitalului Total Acumulat și a Capitalului Inițial de Investiții.

3.13 CBC definește principii directoare privind structura Strategiilor de Investiții în Active Digitale. CBC va depune diligența pentru a dezvolta cele mai bune Strategii de Investiții în Active Digitale bazate pe Monede cu Buna Reputație, solide, cu istoric verificat și palmares bun pe piețele de Active Digitale.

3.14 Clientul înțelege și acceptă că datorită perioadelor cu volatilitate ridicată, lipsa lichidității pe piețele globale sau regionale de Active Digitale, este posibil ca CBC să nu poată să schimbe imediat sau atât de repede cum ar dori structura unei Strategii de Investiții în Active Digitale. CBC nu este responsabilă pentru aceste condiții și situații ocazionate de efectele de piață descrise mai sus.

3.15 In cazul în care un Activ Digital prezent în portofoliul CBC sau în structura unei Strategii de Investiții în Active Digitale este delistat de pe una dintre piețele de schimb pe care CBC operează, CBC va asigura modificarea Strategiei de Investiții în Active Digitale astfel încât să reflecte și să rezolve situația unei astfel de delistări pentru Portofoliul CBC și implicit Portofoliul Clientului. 

4. Accesul la informații

 

4.1 CBC furnizează Clientului servicii deschidere Cont Utilizator pe Website.

4.2 CBC oferă tututor Clienților ce își deschid un Cont de Utilizator accesul la informațiile aferente relevante pentru Capitalul Inițial de Investiții. Informațiile accesibile prezintă printre altele situația Soldului individual, Modalitatea de Calcul a Veniturilor de Capital al Clienților și Venitul de Capital realizat. Aceste informații reprezintă situația statică, generică a Soldului individual. CBC poate schimba unilateral și fără notificare prealabilă structura și conținutul informațiilor pe baza actualizărilor de informații provenite din analizele proprii ale CBC sau ale unor terțe părți, intermediari sau operatori din piețele de Active Digitale.

4.3 Clientul înțelege și acceptă că CBC nu este responsabil pentru nicio pierdere cauzată Clientului prin utilizarea accesului la informații, ținând cont de faptul că aceste informații sunt cu caracter generic și pur informativ.

4.4 CBC va pregăti Rapoarte periodice, astfel cum este menționat în descrierea Serviciului din Anexa 1. CBC nu își asumă obligația de informare a Clientului în niciun caz în care Soldul scade sub un anumit prag (threshold) înaintea de raportare.

4.5 CBC va informa Clientul în termen de 30 zile lucrătoare despre situațiile cu incidentele semnificative care pot afecta Capitalul Inițial de Investiții printr-un Crash Fulger.

4.6 CBC va pune la dispoziția Clientului materiale și suport informațional electronic pentru formarea la un nivel de începător a Clientului pentru utilizarea unui Portofel Electronic individual. Orice risc legat de comunicarea adresei și utilizarea Portofelului individual este acceptat și asumat nemijlocit de către Client. 

5. Drepturi si Obligații

 

5.1 Clientul are obligația de a implementa măsuri rezonabile de asigurare a integrității accesului la Contul de Utilizator, accesului la propriile Portofele și să nu divulge informații confidențiale cu privire la Contul de Utilizator (username, parola etc.). În cazul în care un Client pierde accesul la Contul de Utilizator, CBC poate să ofere acces la acesta Clientului pe baza unor documente de identificare. CBC își rezervă dreptul de a cere informații suplimentare pentru identificarea Clientului și a Contului de Utilizator Asociat.

5.2 Clientul va alimenta contul său cu Active Digitale conform planului prevăzut pentru tipul de pachet de investiții pentru care a optat. 
5.3 Clientul va acoperi comisioanele, onorariile și alte costuri asociate Serviciilor CBC așa cum sunt ele prevăzute în prezentul Contract, în termenele și condițiile prevăzute în Anexa 1 care descrie condițiile de prestare a fiecărui Serviciu în parte.

5.4 Clientul își asumă în integralitate răspunderea pentru îndeplinirea obligațiilor de natură legală și fiscală, inclusiv raportarea câștigurilor provenite din Serviciile CBC ce îi revin în conformitate cu Legea Aplicabilă sau alte legi sau reglementări aplicabile în jurisdicții ce au conexiune cu Clientul (eg. domiciliul, reședința în jurisdicția respectivă), CBC neavând nicio obligație de reținere la sursă și virare ulterioară a eventualelor câștiguri în numele Clientului.

5.5 Clientul înțelege și este de acord că CBC nu stabilește în nici un moment o relație de consultanță financiară, consultanță fiscală sau consiliere juridică prin oferirea Serviciilor CBC.

5.6 CBC poate să blocheze pentru un Client achiziționarea unui Serviciu, respectiv blocarea Contului de utilizator în următoarele situații: (i) pentru un Motiv Important; (ii) pe baza unor decizii ale instanțelor judecătorești sau pe baza unor reglementări ale autorităților publice locale sau centrale; (iii) dacă un Client a cesionat, transferat sau grevat cu sarcini drepturile rezultate din acest Contract, unei terțe părți fără notificarea și acordul prealabil al CBC;

5.7 CBC va notifica Clientul în cazul descris mai sus (Art.5.6), confirmând data închiderii contului, a rezilierii unilaterale a Contractului și că nu va mai accepta Active Digitale din partea acelui Client. Activele Digitale rămase după compensarea tuturor cheltuielilor, comisioanelor, bonusurilor sau altor sume datorate, se vor transfera în Portofelul Clientului în condițiile prezentului Contract. 

6. Răspunderea și Limitarea Răspunderii

 

6.1 Circumstanțele pentru care CBC nu este responsabil faţă de Client includ, dar nu se limitează la (i) erori sau omisiuni ale terţilor, pentru care CBC nu poartă răspundere, în particular cauzate de echipele de dezvoltare ale blockchainurilor originare ale Activelor Digitale, de atacuri de tip hacking, atacuri tip 51%, de forks (forks in blockchain), erori de transmitere informații de la operatorii de schimb de Active Digitale în baza cărora CBC determină anumiți factori importanți în desfășurarea Serviciilor și a Strategiilor de Active Digitale; custodia fondurilor de Active Digitale cu furnizori autorizați de custodie de Active Digitale sau cu furnizori de servicii de Portofel Electronic (E-Wallet); și (ii) evenimente de Forţă Majoră.

6.2 CBC nu va fi tras la răspundere pentru întârzierea livrării informațiilor menționate în articolul 4 – Accesul la Informații, în cazul în care CBC nu este răspunzătoare pe baza prezentului Contract sau a legislației în vigoare.

6.3 Cu excepția situaţiilor în care răspunderea decurge din legislația în vigoare, CBC nu va fi răspunzătoare pentru consecinţele deciziilor Clientului, incluzând decizii cu privire la dobândirea unui Serviciu sau accesarea Serviciilor CBC într-o situaţie în care Clientul ia această decizie ca urmare a comentariilor, sugestiilor, recomandărilor sau informaţiilor primite de la CBC.

6.4 CBC nu va fi răspunzătoare pentru veniturile pierdute sau pentru pierderile Clientului cauzate de întreruperi sau întârzieri în transmiterea datelor, ca urmare a unor circumstanțe pentru care CBC nu este responsabilă. În special, Clientul nu poate pretinde împotriva CBC că, din cauza unei funcţionări defectuoase a infrastructurii tehnice utilizate de Client, acesta nu a putut efectua tranzacții, executa Strategia de Investiții în Active Digitale sau obţine informaţii cu privire la Activele Digitale.

6.5 Clientul acceptă și declară că îşi asumă riscurile descrise în Formularul de Riscuri anexat şi acceptă că CBC nu are nici o răspundere, în afara acelora izvorâte din Legea Aplicabilă.

6.6 CBC nu va fi responsabilă pentru : (i) pierderile de venit, vânzari, informații, afaceri, oportunități comerciale; (ii) pierderea economiilor anticipate; (iii) pierderi cauzate de situatii legate de reputatie; (iv) pierderi cauzate in circumstante care erau imposibil de prevăzut în mod rezonabil.

6.7 Custodia Activelor Digitale – Activele Digitale vor fi stocate în Cont(uri) de Tranzacționare de tip omnibus (pooled accounts) in numele CBC, pentru toți clienții. CBC va menține registre cu informații menite să identifice Activele Digitale ale Scopului Comun. În cazul în care Activele Digitale vor fi transferate către un custode terț, în cazul puțin probabil al insolvenței sau lichidării unui custode sau sub-custode de Active Digitale, și excluzând situația culpei grave sau a releiintenții a CBC, orice pierdere de Active Digitale prilejuite de aceste evenimente va fi suportată în mod proporțional de către toți Clienții și este posibil ca aceștia să nu își recupereze în integralitate 
Capitalul Inițial de Investiții. În această situație, CBC ar putea avea un drept de creditor chirografar în procedura de recuperare a Activelor Digitale în numele Clienților. 

7. Comisioane

 

7.1 Toate comisioanele aplicabile pentru Pachetele și Serviciile CBC sunt cele din Anexa 1, și vor fi reținute de către CBC din Activele Digitale ale Clientului conform prevederilor specifice din cadrul acestei Anexe.

7.2 Comisioanele sunt stabilite pentru fiecare Pachet în parte conform mențiunilor din anexa fiecărui Pachet contractat astfel cum va fi atașat în Anexa 1, urmând a fi reconfirmate în cazul în care Contractul urmează a fi prelungit şi vor respecta în general evoluția comisioanelor bancare generale şi a ratelor inflaţiei globale.

7.3 Costul ajustat al Serviciilor va fi notificat în termen de 10 (zece) zile lucrătoare înainte de intrarea în vigoare şi va face parte din aceste T&C.

7.4 Transferul direct de Active Digitale din Portofel în Portofel, nu va suporta comisionare. 

8. Ne-executarea Obligațiilor Contractuale – Forța Majoră

 

8.1 Forţă Majoră înseamnă o situaţie în care, din cauza unor evenimente ce sunt independente de controlul CBC, funcționarea Contului de Tranzacţionare, sau a piețelor de Active Digitale sau a intermediarilor utilizați de CBC și/sau aplicarea Strategiei de Active Digitale nu sunt posibile.

8.2 Forţa majoră reprezintă în special situații precum (fară a se limita la acestea):

 1. revoluții, greve, pene de curent, incendii, lipsă de acces la sistemele de comunicare, cataclism, conflicte armate;
 2. situaţii legate de apariţia unor atacuri teroriste; stări de urgență, epidemii sau pandemii, dezastre naturale;
 3. ordonanțe sau orice restricții impuse CBC sau terților parteneri de catre autoritățile publice și care afectează operațiunile CBC sau ale partenerilor acestora;
 4. distrugerea birourilor sau echipamentelor CBC sau orice împrejurări care nu permit desfăşurarea activităţii CBC;
 5. avarierea sistemelor IT sau atacuri informatice asupra CBC sau oricaror terti furnizori pentru efectuarea Serviciilor CBC, pentru care CBC nu este responsabilă;
 6. lipsa de conexiune la Internet, ca urmare a avarierii retelei furnizorului de servicii Internet sau supraîncărcarea conexiunii;
 7. avarierea sistemelor de telecomunicaţii, pentru care CBC nu este responsabilă;
 8. închiderea sau blocarea accesului temporar sau total la sistemele de tranzacționare al Activelor Digitale.

8.3 În caz de forţă majoră Partea responsabila nu va fi răspunzătoare faţă de cealaltă Parte pentru orice impedimente, întârzieri sau eşec de a îndeplini obligaţiile impuse prin prevederile T&C, cu condiția ca aceste impedimente, întârzieri sau neîndeplinirea obligațiilor să rezulte ca urmare a unei situații de Forță Majoră și să fie notificate celeilalte Părți in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia imposibilității de executare.

 

 1. Părţile înţeleg şi recunosc că obligaţiile ce rezultă din prezentul Contract sunt contractate în nume personal. Drepturile și obligațiile prevăzute izvorâte din acest Contract nu vor putea fi novate sau cesionate decât cu acordul expres al CBC, exprimat în prealabil și în formă scrisă.

 

 1. Durata și Încetarea Contractului

 

10.1 Prestarea serviciilor aferente fiecărui Pachet contractat va incepe la 5 zile lucratoare de la data transferării către CBC a Activelor Digitale aferente fiecărui Pachet ales de către Client.

10.2 Contractul va fi semnat de către CBC doar ulterior obținerii tuturor documentelor solicitate de către CBC pentru încheierea contractului, completate în mod corect și complet și semnate de către Client, și finalizării verificărilor privind identitatea Clientului. Cu toate acestea, prestarea Serviciilor sau furnizarea Pachetelor nu va începe până CBC nu va confirma finalizarea transferului de Active Digitale de la Client, necesare pentru prestarea unor astfel de Servicii.

10.3 Frecventa prestării Serviciilor CBC rămâne la discreția CBC. CBC are această discreție în considerarea Obiectivului Comun al Clienților.

10.4 Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: (i) prin acordul părților; 
(ii) Decesul sau lichidarea Clientului-(persoană juridică) in conditiile prevazute de art. 10.5; (iii) Reziliere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale de către una din Părți sau a apariției unui Motiv Important; (iv) Ca urmare a retragerii Clientului prin solicitarea de rambursare a Soldului; (v) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare sau in cazul apariției unui Motiv Important; (vi) Prin actul unilateral al CBC din motive ce țin de gestionarea eficienta a Serviciilor CBC si atingerea Obiectivului Comun. (vii) La expirarea termenului contractual. 
10.5 Contractul expiră în cazul în care CBC primește informații concludente cu privire la decesul Clientului sau lichidarea Clientului (persoană juridică), în special documente care atestă înregistrarea decesului sau lichidării Clientului (persoană juridică). CBC va accepta dispoziții referitoare la transferul Activelor Digitale numai de la moștenitorii indicați în certificatul de moștenitor emis de un notar public sau indicați într-o decizie definitivă a unei instanțe care are jurisdicție în astfel de situații sau către succesorii de drept nominalizați de către lichidator sau indicați într-o decizie definitivă a unei instanțe care are jurisdicție în astfel de situații.

10.6 CBC poate decide prin act unilateral încetarea raportului contractual cu Clientul. În cazul în care CBC hotărăște încetarea Contractului, atunci CBC va transfera Clientului Capitalul Inițial Investit și de asemenea Veniturile de Capital obținute pentru Client, deducând din Veniturile de Capital Comisionul de Management și orice alte comisioane relevante pentru Pachetul contractat de către Client, in conditiile in care valoarea portofoliului clientului este in zona de profit.

10.7 CBC poate decide prin act unilateral încetarea raportului contractual cu Clientul. În cazul în care CBC hotărăște încetarea Contractului, atunci CBC va transfera Clientului valoarea rămasă în contul clientului la momentul încetării raportului contractual, în cazul in care portofoliul clientului este în zona de pierdere.

10.8 Pentru Activele Digitale deținute în numele Clientului, în cazul în care Clientul nu poate fi contactat/notificat la adresa indicată prin Contract sau adresa Portofelului acestuia nu mai este valabilă, într-un termen 6 (șase) luni de la momentul notificării, Prestatorul are dreptul să înceteze relațiile contractuale și să depună fondurile rezultate într-un cont separat sau să depună Activele Digitale într-un Portofel deschis pe numele Clientului pentru a fi recuperate de către Client la o dată ulterioară. 
11. Rezilierea Contractului 

11.1 Rezilierea poate fi ceruta de oricare dintre părțile la Contract pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale de către una din părți sau a apariției unui Motiv Important.

11.2 Indiferent de alte prevederi ale T&C, Clientul are dreptul de a cere rezilierea Contractului cu efect imediat, în orice moment, în baza unei notificări trimisă către CBC în formă scrisă sau pe e-mail numită „Cerere de Reziliere” care să conțină (i) exprimarea voinței de a rezilia Contractul; (ii) Motivul Important sau alte motive ce justifică rezilierea conform Contractului; și (iii) numărul de Portofel pentru transferul Soldului;

11.3 În aceasta situație, în ceea ce privește Activele Digitale care urmează a fi transferate Clientului, CBC va returna Clientului în termen de 45 zile lucrătoare, Soldul mai puțin comisioanele datorate până în acel moment conform Contractului astfel cum sunt prevăzute în Anexa 1.

11.4 CBC are dreptul de a rezilia Contractul sau de a închide Contul Clientului pentru Motive Importante, sub rezerva unei perioade de 7 zile calendaristice de preaviz. In acest caz, CBC va returna Clientului Soldul si va deduce Comisionul de Management de 2% din Capitalul Initial al Investitiei si comisioanele și costurile administrative cu privire la procedurile de reziliere ale Contractului astfel cum sunt prevazute in Anexa 1.

11.5 CBC are dreptul de a rezilia contractul în cazul în care constata încălcarea obligațiilor de confidențialitate ce îi revin Clientului potrivit articolului 15. În cazul acesta, CBC va întrerupe cu 
efect imediat Clientului accesul la Servicii, aceasta echivalând cu o rambursare anticipată și reținerea de către CBC a (i) Venitului Total Brut acumulat de către Client în perioada de la intrarea în vigoare a Contractului și (ii) 2% din Capitalul Inițial de Investiții. 

12. Retragerea Capitalului – Rambursarea 

12.1 Clientul are dreptul să ceară rambursarea Soldului în orice moment, printr-o notificare scrisă. De la momentul notificării, CBC va folosi toată diligența pentru a verifica daca nu sunt poziții deschise în Portofoliul CBC cu privire la Activele Digitale deținute de către Client, și va calcula sumele datorate de către Client sub formă de comisioane, bonusuri de performanță sau penalizări, așa cum sunt ele prevăzute în Anexa 1 . CBC va transmite Clientului soldul rezultat după scăderea sumelor datorate de mai sus și-l va transfera în Portofelul de Active Digitale al Clientului menționat în documentul de deschidere de Cont sau în notificări subsecvente.

12.2 Clientul poate cere Rambursarea Soldului in următoarele situații: (i) Rambursare anticipata; (ii) Rambursare la termen

12.3 Rambursarea anticipată: Orice cerere de rambursare ce are loc mai devreme de durata minimă de blocare a Activelor Virtuale astfel cum este aceasta menționată în Anexa 1 este o Rambursare Anticipată. Pentru că Rambursarea Anticipată cauzează întreruperea executării uneia sau mai multor Strategii de Investiții în Active Digitale și scade în mod neprevăzut Capitalul Total de Investiții gestionat de CBC, afectând Obiectivul Comun, Clientul acceptă că CBC este îndreptățit să ceară plata unor despăgubiri ce acoperă riscurile fluctuațiilor de pe piețele de Active Digitale care pot apărea în timpul perioadei de retragere din contract/ Aceste despăgubiri sunt o estimare cu bună credință a prejudiciului cauzat CBC.

12.4 Despăgubirea în aceasta situație reprezintă (i) tot Venitul Total Brut acumulat de către Client în perioada de la intrarea în vigoare a Contractului până la cererea Rambursarii anticipate și (ii) 2% din Capitalul Initial de Investitii.

12.5 Chiar și în lipsa unei situatii de forta majora, atunci când trebuie lichidat un portofoliu pentru rambursari, transferul Activelor Digitale poate dura mai mult timp, în cazul unei lichidități scăzute sau condițiilor de piață neprielnice pentru o cerere de vânzare mare de Active Digitale. 

13. Notificari 

13.1 Notificările către CBC pot fi transmise de către Client în maniera specificată mai jos: (i) în scris prin email la adresa CBC contact@cbc-finance.ro (ii) personal, la sediul CBC, înregistrată de un angajat CBC, autorizat să preia notificarile Clienţilor; (iii) utilizând un formular electronic disponibil pe Platformă în contul fiecărui Client. 

13.2 În cazul notificării sub forma unei reclamatii, aceasta va conţine: a. informaţii care să permit CBC să identifice Clientul, consistentă cu informaţia transmisă către CBC la încheierea Contractului sau modificată ulterior; b. scurtă descriere a problemei; c. momentul apariţiei problemei care face obiectul reclamaţiei; d. un număr al Clientului; e. solicitare precisă a rezolvarii problemei care face obiectul reclamaţiei. 

14. Modificarea Termenilor si Conditiilor 

14.1 CBC are dreptul de a modifica T&C din următoarele motive: (i) Datorită modificărilor în prevederile legale general aplicabile, care au sau ar putea avea impact asupra CBC, incluzând Servicii CBC; (ii) Datorită necesității de adaptare a T&C la Legislația Aplicabilă; (iii) Datorită modificărilor în interpretarea prevederilor legislative rezultând din decizii ale instanțelor, rezoluții, decizii, recomandări sau alte acte ale organelor de stat; (iv) Datorită necesității de a adapta T&C la deciziile, indicațiile, recomandările sau alte poziții ale autorităților de supraveghere, daca este cazul; (v) Datorită necesității de a adapta T&C la cerințele legate de protecția consumatorului; 
(vi) Datorită modificării activității de business sau serviciilor oferite, sau modificarea manierei de oferire a serviciilor; (vii) Datorită introducerii de Pachete sau servicii noi în oferta CBC, sau modificarea ofertei CBC în scopul modificării Pachetelor sau serviciilor, incluzând aria sau maniera furnizării acestora; (viii) Datorită necesității adaptării T&C la condițiile de piață, incluzând oferte ale companiilor de investiții concurente, schimbări tehnologice și/sau modificări în funcționarea piețelor de Active Digitale. 

14.2 Modificarea se va face printr-o notificare prealabilă trimisă Clientului cu cel puţin 14 zile înainte de data la care modificările intră în vigoare. Conţinutul T&C modificat va fi disponibil la sediul CBC şi pe Website-ul CBC.

14.3 CBC va avea dreptul să modifice alte documente care reglementează termenii şi condiţiile de cooperare între Client şi CBC, în special Informarea Privind Riscul de Investiție În Active Digitale, printr-o notificare prealabilă a Clientului trimisă cu cel puţin 7 zile înainte de intrarea în vigoare a acestor modificări. Documentele vor fi disponibile la sediul CBC şi pe Website-ul CBC.

14.4 CBC are dreptul de a modifica Tabelele de Condiții în ceea ce privește comisioanele și taxele din următoarele motive: (i) Datorită modificării nivelului inflației de pe pietele de Active Digitale; (ii) Datorită creșterii costului Serviciilor CBC, în particular ca rezultat al modificărilor în prețul energiei, conexiunilor de telecomunicații, costurilor de decontare a tranzacțiilor și alte costuri suportate de CBC în beneficiul Clientilor; (iii) Datorită modificărilor legislative ce afectează creșterea costurilor menținerii furnizării Serviciilor; (iv) Datorită modificărilor legislative legate de implementarea de noi Pachete și/sau servicii; (v) Datorită introducerii de costuri legate de implementarea de noi servicii si Pachete; (vi) Datorită modificării ariei, formei sau manierei de furnizare a serviciilor, în particular în vederea adaptării acestora la standardele curente ale activității de tranzactionare si custodie de active digitale, condițiilor de piață, modificărilor tehnologice, etc.

14.5 Indiferent de orice alte prevederi ale prezentului T&C, CBC va avea de asemenea dreptul de a realiza alte modificări decât cele stipulate în propozițiile sau documentele precedente descrise, cu efect imediat, dacă: (i) astfel de modificări conduc la reducerea costurilor Serviciilor CBC; (ii) astfel de modificări introduc noi active digitale în ofertă; (iii) în caz de evenimente de Forţă Majoră; (iv) astfel de modificări nu afectează negativ situația legală sau economică a Clientului.

14.6 Clientul care nu acceptă modificările aduse Regulamentului (T&C) specificate în acest capitol are dreptul de a rezilia Contractul şi de a închide oricare sau toate conturile, cu efect imediat, cu respectarea conditilor prevazute in capitolele Rezilierea si Rambursarea. 

15. Clauza de confidențialitate

 

15.1 Clientul se obligă să protejeze natura confidențială și dreptul de proprietate asupra Informațiilor Confidențiale cu la fel de multă strictețe, ca și în cazul în care Informațiile Confidențiale ar fi proprietatea sa. În special, Clientul se angajează după cum urmează: (i) să utilizeze Informațiile Confidențiale doar și exclusiv în scopul prestării Serviciilor și să nu utilizeze Informațiile Confidențiale în niciun alt scop, indiferent dacă integral sau parțial și indiferent dacă în mod direct sau indirect; (ii) să nu dezvăluie Informațiile Confidențiale unei terțe persoane, și să depună toate eforturile rezonabile pentru a preveni orice astfel de divulgări; (iii) să nu facă niciun anunț public privind Informațiile Confidențiale, sau Scopul, cu excepția cazurilor permise în temeiul acestor T&Cs; și (iv) să exercite, în raport cu Informațiile Confidențiale, măsuri de securitate și diligență. 
15.2 În cazul încălcării obligațiilor ce îi revin Clientului potrivit prezentului articol, CBC poate rezilia Contractul în conformitate cu art. 11.5. Dreptul CBC de a înceta prestarea Serviciilor în condițiile menționate în art. 11.5 de mai sus, nu aduce atingere obligației părții divulgante de a despăgubi partea care dezvăluie informațiile pentru orice prejudicii în exces față de despăgubirea reținută deja, astfel cum vor fi dovedite, cauzate de încălcarea prezentului Contract sau T&Cs. Clientul acceptă ca CBC să retragă direct suma datorată din Soldul clientului, după constatarea încălcării și notificarea prealabilă a Clientului. 

16. Dispoziții Finale 

16.1 Acest Contract constituie întregul acord între Părți, cu privire la obiectul prezentului Contract și înlocuiește toate acordurile verbale anterioare cu privire la obiectul acestuia, care au avut loc între Părți.

16.2 Orice modificare a dispozițiilor prezentului Contract va fi nulă și lipsită de efecte juridice, dacă nu este realizată în scris și semnată de toate Părțile prezentului Contract.

16.3 Drepturile Părților sunt cumulative și nu exclud orice drepturi sau remedii prevăzute de lege, cu excepția cazului în care prezentul Contract prevede sau limitează altfel.

16.4 În cazul în care o clauză a prezentului Contract va fi considerată ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă, total sau parțial, clauza se va aplica cu orice modificare sau eliminare de text necesară (și în concordanță cu intenția inițială a Părților) astfel încât clauza să fie legală, valabilă și executorie. În măsura în care nu este posibil să se elimine sau să se modifice prevederea, atunci o astfel de prevedere sau o parte a acesteia va fi considerată, în măsura în care este ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă, ca nefiind parte integrantă din prezentul Contract, astfel încât legalitatea, validitatea și aplicabilitatea restului prezentului Contract să nu fie afectate.

16.5 Părțile confirmă și declară că toate dispozițiile prezentului Contract (inclusiv Anexele) au fost negociate între ele și nu pot fi considerate clauze standard în sensul art. 1202 din Codul civil român și că acest Contract a fost încheiat de către Părți, cunoscând pe deplin efectele, înțelegând și acceptând pe deplin toate aspectele juridice, tehnice și comerciale privind încheierea, executarea și încetarea prezentului Contract.

16.6 Acest Contract și toate aspectele care decurg din acesta sau sunt legate de acesta sunt reglementate de Legea Aplicabilă.

16.7 Părţile se obligă să acţioneze cu bună-credinţă pentru a soluţiona amiabil orice dispută, controversă sau neînţelegere pe care le-ar putea avea în legătură cu prezentul Contract şi să depună eforturi comune pentru a crea condiţiile necesare realizării obiectivelor acestuia. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi prezentate spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de la sediul CBC.

16.8 Prin semnarea Contractului, Clientul declară că se consideră informat complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale Pachetelor şi serviciilor furnizate de CBC, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu acestea corespunde opțiunii neechivoce a acestuia, opțiune ce nu este exprimarea unor constrângeri subiective, de ordin material.

 

Terms and Conditions

ANNEX 3 – TERMS AND CONDITIONS (“T&C”) 

of 25.04.2020 , coming into force on 01.05.2020

 1. Definitions

 

Digital Assets mean a digital currency (not electronic currency) which is based on a block-chain system or similar technology or tokens or any other elements referred to by a term used interchangeably to designate transfer units in a certain public network block-chain type, such as (without limitation to) Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, USDT, etc. included by CBC for the provision of Services. CBC can exclude any time the structure of digital assets from the Strategy of Digital Assets, without the prior notification of the Customer or without observing any other procedures.

CBC –  CBC CREATIVE FINANCE S.R.L., with registered office in Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae, nr. 71D, vila nr. 9, jud. Ilfov, recorded in Registrar of Companies under no. J40/3033/2019, sole registration code 40746736, represented by Mr. Cristian Pricop, as Chief Executive Officer.

CBC Account/Accounts – Trading Account and/or registers kept for the Customer by CBC in which the Digital Assets paid by the Customer in the Electronic Wallet of CBC are recorded.

User Account – the electronic account created on the Platform from CBC Website which offers the Customer Access to Information.

Contract – the contract for the supply of CBC Services;

Crash Lightning means any fall of the market in general or of the price of a Digital Asset from the Customer portfolio in particular, higher than 10-15% in a short interval of maximum 24 hours. Usually such falls result from the public declarations to the authorities of certain public influential persons from the industry of Digital Assets or external extreme situations (pandemics, riots, state measures).

CBC Services/Services – mean management services of a portfolio of Digital Assets entrusted to CBC by the Customer, with the purpose of generating earnings of Digital Assets for Customers, as they are described in Annex 1. These services also include the access to information about the Balance and regular reports, from the Website and/or from the Customer Account from the Platform.   

Packages – structures of the offer of CBC Services on fund levels of Digital Assets coming from Customers and which are represented in values in Euro, at the market price for exchange of Digital Assets used by CBC, when the Digital Assets get to the CBC Wallet.

Applicable Law – the Romanian Law which includes: (i) the general material norms of law; (ii) specific regulations of the market; (iii) acts of regulatory authorities regarding the relevant market, if applicable, (iv) customs and market practices in force on that market; (v) the decisions issued by the public institutions, the market operators or other participants to the market based on the laws, regulations mentioned at points (i)-(iii), in particular resolutions, decisions, conclusions, guidelines and instructions, both addressed to the natural persons and general audience.

Balance or Total Accrued Capital – total funds of Digital Assets resulted from the second month of contract and the consecutive ones allotted to Customer at a given time. It is calculated as total investment capital in the previous month (sum of invested capital and accrued capital gains) multiplied by the percentage gain of the month and added to the total invested capital from the previous month.

Regular Capital Gain – the positive difference of Balance between definite periods of time specific to each Service.

Initial Investment Capital – Capital of Digital Assets submitted by a Customer as initial participation for the gaining of access to Packages for the purpose of using the CBC Services

Total Gross Income of Customer is established as the difference between the Total Accrued Capital and the Initial Investment Capital.

Total Net Income of Customer – is established as the difference between the Total Gross Income and any and all management commissions, bonuses and penalties owed by the Customer to CBC according to this Contract.

Electronic Wallet/ Wallet/ E-Wallet – is a software solution which contains an integrated service of a third party (wallet provider) which allows CBC to dispose of Digital Assets for the realization of CBC Services. This Account is used by CBC to receive the deposits of Digital Assets of customers for the purpose of deducting the transactions and exchanges of Digital Assets which are transferred into the Trading Account.

Customer – a natural person, legal person or organizational entity without legal personality (PFA – self-employed person) with whom CBC signed the Contract.

Important Reason (i)The violation by the Customer of the Applicable Law; (ii) Not updating the available data in the personal record of the customer or any data required by CBC according to Applicable Law; (iii) Justified reasons which indicate the possibility that the actions of Customer violate the Applicable Law; (iv) Incapacity to apply one of the security measures mentioned in the regulations for fight against money laundering and financing of terrorism; (v) Violation by the Customer of the provisions of T&Cs regarding the provision of services or the Contract; (vi)Other situations indicated in T&C; (vii) Lack of current balance – the Customer does not have available funds for investments for the management of portfolio by CBC.

Currencies with Good Reputation, mean the currencies with a market history higher than 3 years with a solid trading volume, with continuous software development and a professional dedicated project team. Usually these currencies fall within the first 10 currencies classified by coinmarketcap.com;

Password – the unique personal password of the Customer needed to enter the platform account and to view information about the Balance and the Capital Gain.

Package/Packages – mean the packages of services provided by CBC based on Contract, as described in Annex 1;

Platform – software system made available by CBC for access to CBC Services;

Transaction – a purchase, sale or another kind of transaction concerning trading operations with Digital Assets;

CBC Website – website of CBC available on www.cbc-finance.ro. CBC Services are presented in general terms on Website, the information from Website has a purely informative nature. In case of discrepancies between the information from the Website and T&C, the information from T&C shall prevail.

Strategy with Digital Assets/ Strategy of Investments in Digital Assets/ Strategy – Strategy for placement of digital assets in possession of CBC in a portfolio of Digital Assets for the realization of Services and CBC Packages.  

Performance Commission – means the commission owed in the conditions mentioned in Annex 1;

Management Commission – means the commission owed for the management services of Portfolio mentioned in Annex 1;

Portfolio – means all the Digital Assets held by CBC in the name of Customer, as they were deposited after the signing of the Contract or resulted from the provision of Services, minus the commissions of CBC;

Common Goal – the goal of maximizing the earnings obtained by each Customer from the access of CBC Services, as described in art. 3.2 of T&C;

Access to Information – personalized information for the Customer in the User Account.

Confidential Information” means:

(i) All the data or information disclosed (either before or after the signing of these T&Cs) either in writing, orally or by any other means directly or indirectly by CBC or by a person acting in the name of CBC which discloses information to the Customer regarding:

 •            (1 )CBC, in particular without limitation to the professional secrets belong to them, assets, suppliers, customers, debtors, creditors, packages, services, operations, systems, processes, data about packages or services, plans or intentions, ideas, know – how, copyright, trade secrets, technical procedures, projects, specifications, sketches, plans, logical diagrams, diagrams of technological processes, computer software, strategic plans, development plans, marketing/financial/business plans, commissions, proposals of tariff plans, names and/or data belonging to employees, directors, customers or suppliers of CBC, and any other technical, financial or business information, graphs, market opportunities, investments, portfolios, or other information disclosed in writing or under any other form;  
 •            (2) Existence and content of Services Contract and T&C, including the information supplied by CBC in view of signing the Services Contract and any materials supplied in connection with them and any operational information regarding the execution of Contract and T&C, including without limitation to Digital Assets deposited, repayment, cessation of contract, special conditions granted to Customer;
 •            (3) Any information or materials derived from or reflecting the information established above, contained in documents, disks, platforms or other information means and created by CBC or by its consultants, including the legal, fiscal or financial reports, notes, presentations etc., to the extent that these materials contain the information described above;  

(ii)Regardless whether the information thus transmitted bear the express mention ”Confidential Information” or ”Exclusive proprietary information” and regardless of the support on which this information is disclosed.

 

 1. Signing of Contract

 2.1 In the absence of a different request from the Customer and by acceptance of these terms and conditions (T&C), the Customer will receive full information about the Services offered and the CBC Packages, the risks involved in the trading of Digital Assets, the CBC Services and Strategies of Digital Assets and any other terms and conditions related to the Services provided by CBC.

2.2 In order to start the collaboration with CBC, the Customer has to fill in and accept the Contract and declare that he/she took knowledge and agrees to the content of document ”Information about the Investment Risk in Digital Assets and any annexes to Contract.

2.3 Depending on the type of offer available regarding the services offered by CBC, the Customer can choose one or several Packages offered by CBC based on Contract. The details of offer are available at the office of CBC or on Website. CBC and the Customer have to make sure before signing the Contract about the availability of Service desired and all the legal and economic implications generated by such Service.

2.4 In addition, before signing the Contract, the Customer will read the specifications of Services and will get familiar with the particularities of a certain type of Service and will present an adequate declaration in which he/she recognizes that he/she took knowledge of the documents set out by point 2.1 of T&C.

2.5 The Contract can be signed by the Customer according to Applicable Law: (i) in the presence of an employee of CBC or (ii) by correspondence or (iii) by electronic means with electronic signature or (iv) by the express confirmation of contract conclusion by electronic post.

2.6 Co-owners of a Digital Asset are jointly liable to CBC for all the obligations which result from the Services of CBC, especially for the obligations which result from the Contract. The transmission by CBC of any announcement and correspondence to one of co-owners is considered to produce effect towards the second co-owner as well. Any information, notice, request of Customer is assumed to be made by both co-owners. CBC does not have the obligation to check if one of co-owners has the right or the mandate obliges both co-owners.   

2.7 After the signing of Contract there is no possibility to change the Contract by changing the number of co-owners of Digital Asset and especially the Account. The Parties can agree on a contractual change based on agreement of will of CBC and the Customer.

2.8 The Customer will immediately notify CBC about any change of information or data, especially the personal data and contact data provided to CBC at the conclusion of the Contract. CBC will not be responsible for the losses resulted from the Customer’s failure to fulfil the obligation mentioned above.  

2.9 The Customer takes knowledge and agrees that after the Contract is signed, CBC can refuse the access to CBC Services at any time or can close certain Services or may not offer access to certain Services for a Customer during the fulfilment of the Contract, according to the provisions of these T&C. In such cases, CBC can propose the Customer access to a different Package in the available offer.   

 

 1. Purpose of Contract and Portfolio Management Services – Managed Services

3.1 By the conclusion of this Contract, the Customer gives CBC, for a period limited by the Contract Term, the authorization to administer the Digital Assets as part of CBC Services, at the expense and in the name of Customer, by charging commissions and bonuses by CBC.

3.2 The Customer, in the limits set out by this contract and for the contract term, authorises by this Contract CBC to manage the Customer’s Account as CBC thinks fit for the common Goal of all Customers to obtain the best profitability of using Digital Assets in the limits and according to the Applicable Legislation for Digital Assets (“Common Goal”).

3.3 CBC understands to apply the Common Goal to all customers, to obtain the maximization of profit obtained from the Services of CBC at the expense and in the name of Customers. CBC will not apply any restriction requested by a Customer based on his specific investment Goals, because CBC pursues the common Goal of all Customers.

3.4 The Customer understands and accepts that the Digital Assets which are part of Customer Service and which were paid in the Portfolio of CBC will remain blocked in CBC Portfolio for the execution of Investment Strategies in Digital Assets, for the purpose of fulfilling the Common Goal for periods between 45 (forty-five) days and 36 (thirty-six) months or for any other periods mentioned in Annex 1 regarding the description of provided Services.  

3.5 CBC does not take any obligation for the guarantee of a certain performance level of CBC Services or a preset performance indicator, index of digital values or financial instruments.

3.6 By expressing the consent above for the conclusion of Contract, the Customer gives CBC an exclusive right of management of own portfolio of Digital Assets. CBC has a total discretion regarding the management of Digital Assets and the provision of Services offered, can develop and implement Investment Strategies in Digital Assets without the consent of the Customer, which correspond the best to the Goals applied to the common portfolio of Customers.

3.7 Acting as an attorney-in-fact / agent of Customer, CBC can carry out activities such as buying, selling, retaining, exchanging or participating in all types of transactions with Digital Assets on any markets of Digital Assets, regulated or not regulated. CBC will make daily or regular decisions regarding these activities and will act as it thinks fit for optimization of Services, by observing the Contract and T&Cs.

3.8 The Customer understands that CBC does not have restrictions regarding the quantity of Digital Assets that CBC can manage in his name or in the name of other Customers in a single transaction or the proportion between the Digital Assets of a Customer or of another Customer which can be used in a single transaction of CBC Portfolio.

3.9 The Investment Strategy in Digital Assets is created, monitored, and implemented exclusively by CBC, taking into account the Total Balance available, the availability and type of Digital Assets. CBC can use several Investment Strategies in Digital Assets with full discretion to achieve the common purpose.

3.10 The Strategies of Investments in Digital Assets are managed in full discretion by CBC, and the Customers access these Services by accepting the Strategy of Investments in Digital Assets, its structure and investment risks associated with it and CBC Services.

3.11 The Customer understands and agrees that a Strategy of Investments in Digital Assets is not a Package of regulated investments, does not represent a financial instrument in the meaning of Applicable Law and CBC does not offer information, communications, messages, decisions, management acts or any services which may be characterised as consultancy services regarding financial instruments as they are defined by the Applicable Law.

3.12 CBC does not guarantee the success of an Investment Strategy in Digital Assets and explicitly warns by the document ”Information about the investment risk in Digital Assets” that it is likely that the Investment Strategy in Digital Assets many not bring an increase in value of the Regular Capital Gain and it can lead to the loss even total loss of Total Accrued Capital and Initial Investment Capital.

3.13 CBC defines the guidelines for the structure of Investment Strategies in Digital Assets. CBC will make diligence to develop the best Strategies of Investment in Digital Assets based on Currencies with Good Reputation, solid, with checked history and good prospects on the markets of Digital Assets.

3.14 The Customer understands and accepts that due to the periods with high volatility, the lack of liquid assets on the global or regional markets of Digital Assets, it is likely that CBC may not change immediately or as fast as it wanted the structure of an Investment Strategy in Digital Assets. CBC is not responsible for these conditions and situations which appeared by the market effects described above.

3.15 If a Digital Asset present in the CBC portfolio or in the structure of an Investment Strategy in Digital Assets is unlisted from one of the exchange markets on which CBC operates, CBC will assure the change of Investment Strategy in Digital Assets so that it reflects and solves the situation of such an delisting for the CBC Portfolio and implicitly the Customer’s Portfolio.

 

 1. Access to information  

4.1 CBC provides the Customer with services of opening a User Account on Website.

4.2 CBC offers all the Customers who open a User Account access to the related relevant information for the Initial Investment Capital. The accessible information present, among other things, the situation of Individual Balance, The Calculation Method of Capital Income of Customers and the earned Capital Income. This kind of information represent the static and generic situation of the Individual Balance. CBC can unilaterally change and without prior notice the structure and content of information based on updates of information from the analyses of CBC or of third parties, intermediaries or operators on the markets of Digital Assets.

4.3 The Customer understands and accepts that CBC is not responsible for any loss caused to the Customer by using the access to information, taking into account that this kind of information is generic and purely informative.    

4.4 CBC will prepare periodic Reports, as it is mentioned in the description of Service from Annex 1. CBC does not take the obligation to inform the Customer in any case when the Balance decreases below a certain threshold before the reporting.    

4.5 CBC will inform the Customer within 30 working days about the situations with significant incidents which can affect the Initial Investment Capital by a Crash Lightning.

4.6 CBC will make available to the Customer materials and electronic information support for the training at beginner level of the Customer for the use of an individual Electronic Wallet. Any risk related to the communication of address and use of individual Wallet is accepted and undertaken directly by the Customer.  

 

 1. Rights and Obligations

5.1 The Customer has the obligation to implement reasonable measures of assuring the integrity of access to the User Account, access to own Wallets and not to disclose confidential information about the User Account (username, password etc.). If a Customer loses access to User Account, CBC can offer access to User Account to the Customer based on identification documents. CBC reserves the right to demand supplementary information for the identification of the Customer and associated User Account.

5.2 The Customer will feed his account with Digital Assets according to the plan set out for the type of investment package for which he opted.  

5.3 The Customer will cover the commissions, fees and other costs associated with CBC Services as they are set out in this Contract, in the deadlines and conditions set out in Annex 1 which describes the conditions for provision of each Service.

5.4 The Customer takes full responsibility for the fulfilment of legal and fiscal obligations, including the reporting of earnings from the CBC Services which belong to him according to Applicable Law or other laws or regulations applicable in jurisdictions which are connected with the Customer (e.g. residence, domicile in that jurisdiction), CBC does not have any obligation of withholding taxes and later transfer of possible earnings in the name of the Customer.

5.5 The Customer understands and agrees that CBC does not establish at any time a relationship of financial consultancy, fiscal consultancy or legal consultancy by offering the CBC Services.

5.6 CBC can block for a Customer the purchase of a Service, respectively the blocking to User Account in the following cases: (i) For an Important Reason; (ii) Based on decisions of courts of law or based on regulations of local or central public authorities; (iii) If a Customer assigned, transferred or encumbered with encumbrances the rights resulted from this Contract, to a third party without the notification and prior consent of CBC;

5.7 CBC will notify the Customer in the case described above (Article 5.6), will confirm the closure date of account, the unilateral termination of the Contract and it will not accept Digital Assets from that Customer. The Digital Assets which remained after the compensation of all expenses, commissions, bonuses or other amounts owed, will be transferred to the Customer Wallet according to this Contract.

 

 1. Liability and Limitation of Liability

6.1 The circumstances for which CBC is not liable to the Customer include, but are not limited to (i) errors or omissions of third parties, for which CBC is not liable, in particular caused by the development teams of original block chains of Digital Assets, hacking attacks, attacks such as 51% of forks (forks in blockchain), errors of transmission of information from the exchange operators of Digital Assets based on which CBC determines certain important factors in the carrying out of Services and Strategies of Digital Assets; custody of funds of Digital Assets with suppliers  authorised for custody of Digital Assets or with providers of E-Wallet services; and (ii) Force Majeure events.

6.2 CBC will not be held liable for the delay in the delivery of information mentioned in Article 4 – Access to Information, if CBC is not liable based on this Contract or legislation in force.

6.3 Unless the liability results from the legislation in force, CBC will not be liable for the consequences of Customer’s decisions, including decisions regarding the acquisition of a Service or access of CBC Services if the Customer takes this decision as a result of comments, suggestions, recommendations or information received from CBC.

6.4 CBC will not be liable for the lost income or for the losses of Customer caused by interruptions or delays in the transmission of data, as a result of circumstances for which CBC is not responsible. In particular, the Customer cannot claim against CBC that because of a malfunction of the technical infrastructure used by the Customer, he could not make transactions, execute the Investment Strategy in Digital Assets or could not obtain information about the Digital Assets.

6.5 The Customer accepts and declares that he/she takes the risks described in the Risk Form enclosed and accepts that CBC is not responsible except for the responsibilities resulted from Applicable Law.   

6.6 CBC will not be responsible for: (i) losses of income, sales, information, businesses, commercial opportunities; (ii) loss of anticipated savings; (iii) losses caused by situations related to reputation; (iv) losses caused in circumstances which were reasonably impossible to foresee.  

6.7 Custody of Digital Assets – the Digital Assets will be stored in Trading Accounts omnibus type (pooled accounts) in the name of CBC, for all the customers. CBC will keep registers with information designed to identify the Digital Assets of the Common Purpose. If the Digital Assets are transferred to a third-party custodian, in the less likely case of insolvency or liquidation of a custodian or sub-custodian of Digital Assets, and excluding the serious fault case or malevolent intention of CBC, any loss of Digital Assets caused by these events will be proportionally covered by all the Customers and it is likely that they may not fully recover the Initial Investment Capital. In this case, CBC could have the right of chirographic creditor in the procedure of recovery of Digital Assets in the name of Customers.

 

 1. Commissions

7.1 All the commissions applicable for Packages and Services of CBC are listed in Annex 1 and will be withheld by CBC from the Digital Assets of Customer according to the specific provisions of this Annex.

7.2 The commissions are established for each Package according to the mentions from annex of each Package contracted as attached in Annex 1, will be reconfirmed if the Contract is renewed and will respect generally the evolution of general bank charges and global inflation rates.  

7.3 The adjusted cost of Services will be notified within 10 (ten) working days before the coming into force and will be part of these T&C.

7.4 The direct transfer of Digital Assets from Wallet to Wallet will not be charged with commissioning.  

 

 1. Non-fulfilment of contractual obligations – Force Majeure

8.1 Force Majeure means a situation when because of events beyond the control of CBC, the functioning of Trading Account or markets of Digital Assets or intermediaries used by CBC and/or the application of Digital Assets Strategy are not possible.  

8.2 Force majeure represents in particular situations such as (without limitation to them):  

 1. revolutions, strikes, power cuts, fires, lack of access to communication systems, natural disasters, armed conflicts;
 2. situations related to the appearance of terrorist attacks; emergency states, epidemics, pandemics, natural disasters;
 3. ordinances or any restrictions imposed to CBC or third-party partners by the public authorities and which affect the operations of CBC or of their partners;
 4. destruction of offices or equipment of CBC or any circumstances which do not allow the carrying out of activity by CBC;
 5. the deterioration of IT systems or software attacks on CBC or any third-party suppliers for the performance of CBC Services, for which CBC is not responsible;
 6. lack of Internet connection, as a result of damages of the network of Internet services provider or the overloading of connection;
 7. damage of telecommunication systems, for which CBC is not responsible;
 8. closure or blocking of temporary or total access to the trading systems of Digital Assets.
 • 8.3 In case of force majeure, the responsible Party will not be liable to the other Party for any obstacles, delays or failure to fulfil the obligations imposed by the provisions of T&C, provided that these obstacles, delays or non-fulfilment of obligations result from a force majeure event and are notified to the other Party within 5 working days from the occurrence of impossibility of execution.

 

 1. The Parties understand and recognize that the obligations which result from this Contract are contracted in personal name. The rights and obligations resulted from this Contract can only be novated or assigned with the express consent of CBC, previously expressed and in writing.

 

 1. Contract term and cessation

10.1 The provision of services related to each Package contracted will begin in 5 working days from the transfer date by CBC of Digital Assets related to each Package chosen by the Customer.

10.2 The Contract will be signed by CBC only after it obtains all the documents requested by CBC for the conclusion of contract, filled in correctly and completely and signed by the Customer and the completion of checks regarding the identity of Customer. However, the provision of Services or the supply of Packages will not start until CBC has confirmed the finalization of transfer of Digital Assets from the Customer, necessary for the provision of such Services.  

10.3 The frequency of provision of CBC Services remains at the discretion of CBC. CBC has this choice in consideration of the Common Goal of Customers.

10.4 This contract ceases in the following cases: (i) By the consent of the Parties; (ii) Death or liquidation of Customer (legal person) according to article 10.5; (iii)Termination for the non-fulfilment or faulty fulfilment of contract obligations by one Party or the appearance of an Important Reason; (iv) As a result of withdrawal of Customer by the request for Balance repayment; (v) In case of dissolution, liquidation, bankruptcy, withdrawal of operating licence or in case of appearance of an Important Reason; (vi)by unilateral act of CBC for reasons relating to the efficient management of CBC Services and achievement of Common Goal. (vii) At the expiry of contractual deadline.

10.5 The Contract expires if CBC receives conclusive information about the death of Customer or the liquidation of Customer (legal person), in particular documents which attest the registration of death or liquidation of Customer (legal person). CBC will accept provisions regarding the transfer of Digital Assets only from the heirs indicated in the heir certificate issued by a Notary Public or indicated in a final decision of a court of law which has jurisdiction for such situations or to the legal successors nominated by the liquidator or indicated in a final decision of a court of law which has jurisdiction in such cases.

10.6 CBC can decide by unilateral act the cessation of the contractual relationship with the Customer. If CBC decides to terminate the Contract, then CBC will transfer the Customer the Initial Invested Capital and also the Capital Income obtained for the Customer, by deducting from the Capital Income the Management Commission and any other relevant commissions for the Package contracted by the Customer in the conditions when the value of customer portfolio is in profit area.

10.7 CBC can decide by unilateral act the cessation of contractual relationship with the Customer. If CBC decides to terminate the Contract, then CBC will transfer the Customer the amount which remained in the customer’s account at the cessation of contractual relationship if the customer portfolio is in loss area.

10.8 For the Digital Assets held in the name of Customer, if the Customer cannot be contacted/notified at the address indicated in Contract or the address of his Wallet is not valid, within 6 (six) months from notification, the Provider has the right to terminate the contractual relations and deposit the funds resulted in a separate account or deposit the Digital Assets in a Wallet opened in the name of Customer so that they are recovered by the Customer later.

 

 1. Termination of Contract

11.1 The termination can be requested by either Party to Contract for the non-fulfilment or faulty fulfilment of contractual obligations by one Party or the appearance of an Important Reason.  

11.2 Regardless of other provisions of T&C, the Customer has the right to demand the termination of Contract with immediate effect, any time, based on a notice sent to CBC in writing or by e-mail referred to as ”Termination Request” which contains: (i) the expression of the will to terminate the Contract; (ii) Important Reason or other reasons which justify the termination according to Contract and (iii) Wallet number for transfer of Balance;

11.3 In this case, as for the Digital Assets which will be transferred to the Customer, CBC will return the Customer within 45 working days the Balance less the commissions owed until that time according to Contract, as they are set out in Annex 1.

11.4 CBC has the right to terminate the Contract or close the Customer Account for Important Reasons, subject to a prior notice of 7 calendar days. In this case, CBC will return the Customer the Balance and will deduct the Management Commission of 2% of Initial Investment Capital and the commissions and administrative costs regarding the termination procedures of the Contract as they are set out in Annex 1.

11.5 CBC has the right to terminate the contract if it acknowledges the violation of confidentiality obligations which belong to the Customer according to article 15. In this case, CBC will interrupt with immediate effect the access of Customer to Services, which equals an anticipated repayment and the withholding by CBC of (i) the Total Gross Income accrued by the Customer in the period between the coming into force of Contract and (ii) 2% of Initial Investment Capital.  

 

 1. Withdrawal of Capital – Repayment 

12.1 The Customer has the right to request the repayment of Balance at any time, by a written notice. From the notification moment, CBC will use all diligence to check if there are no positions opened in CBC Portfolio regarding the Digital Assets held by the Customer and will calculate the amounts owed by the Customer under the form of commissions, performance bonuses or penalties, as they are set out in Annex 1. CBC will transfer the Customer the balance resulted after the deduction of amounts owed above and will transfer it to the Customer’s Wallet of Digital Assets mentioned in the document for opening the Account or in subsequent notices.

12.2 The Customer can request the Repayment of Balance in the following cases: (i)Anticipated repayment; (ii) Repayment in deadline.

12.3 Anticipated repayment: Any repayment request which takes place earlier than the minimal period of blocking the Virtual Assets as it is mentioned in Annex 1 is an Anticipated Repayment. As the Anticipated Repayment causes the interruption of execution of one or more Investment Strategies in Digital Assets and decreases in unpredictable way the total Investment Capital managed by CBC, which affects the Common Goal, the Customer accepts that CBC is entitled to demand the payment of indemnification which covers the risks of fluctuations on the markets of Digital Assets which may appear during the period of withdrawal from the contract/ This indemnification is an estimate with good faith of the prejudice caused to CBC.

12.4 The indemnification in this case represents (i) the Total Gross Income accrued by the Customer during the period from the coming into force of Contract until the request of anticipated Repayment and (ii) 2% of Initial Investment Capital.

12.5 Even in the absence of a force majeure event, when a portfolio must be liquidated for repayments, the transfer of Digital Assets can last a long time, in case of a low liquidity or unfavourable market conditions for a high sale demand of Digital Assets.

 

 1. Notices

13.1 The notices to CBC can be transmitted by the Customer in the manner specified below: (i) In writing by email to the address of CBC contact@cbc-finance.ro; (ii)personally, at the registered office of CBC, recorded by an employee of CBC, authorised to take over the notices of Customers; (iii) by using an electronic form available on the Platform in the account of each Customer.

13.2 In case of notification under the form of a complaint, it will contain: a. information which allows CBC to identify the Customer, consistent with the information transmitted to CBC at the conclusion of the Contract or changed later; b. short description of the problem; c. the appearance of the problem which makes the object of complaint; d. a number of Customer; e. concise request for resolution of the problem which makes the object of complaint.

 

 1. Amendment of Terms and Conditions

14.1 CBC has the right to amend T&C for the following reasons: (i) Because of the changes in the legal provisions generally applicable, which have or might have impact on CBC, including CBC Services; (ii) Because of the need of adjustment of T&C to the Applicable Laws; (iii) Because of changes in the interpretation of legal provisions resulting from decisions of courts of law, resolutions, decisions, recommendations or other acts of state bodies; (iv) Because of the need to adjust T&C to the decisions, indications, recommendations or other positions of supervisory authorities, if applicable; (v) Because of the need to adjust T&C to the requirements related to consumer protection; (vi)Because of change of business activity or services offered or the change of manner of providing the services; (vii) Due to the introduction of new Packages or services in the offer of CBC, or the change of CBC offer for the purpose of changing the Packages or services, including the area or manner of providing them; (viii)Due to the need of adjusting T&C to the market conditions, including offers of competitor investment companies, technological changes and/or changes in the functioning of Digital Asset markets;

14.2 The change will be made by a prior notice sent to the Customer at least 14 days before the date when the changes come into force. The content of amended T&C will be available at the registered office of CBC and on the Website of CBC.

14.3 CBC will have the right to change other documents which regulate the terms and conditions of cooperation between the Customer and CBC, especially the Information about the Investment Risk in Digital Assets, by a prior notification of the Customer sent at least 7 days before the coming into force of these changes. The documents will be available at the office of CBC and on CBC Website.

14.4 CBC has the right to change the Tables of Conditions regarding commissions and taxes for the following reasons: (i) Due to the change of inflation level on the markets of Digital Assets; (ii) Due to the increase in the cost of CBC Services, in particular as result of changes in the price of energy, telecommunication connections, costs of deduction of transactions and other costs incurred by CBC for the benefit of Customers; (iii) Due to legislative changes which affect the increase of costs for maintenance of supply of Services; (iv) Due to legislative changes related to the implementation of new Packages and/or services; (v) Due to the introduction of costs with the implementation of new services and Packages; (vi) Due to the changing of area, form or manner of supply of services, in particular in view of their adjustment to the current standards of the trading activity and custody of digital assets, market conditions, technological changes, etc.

14.5 Regardless of any other provisions of these T&C, CBC will also have the right to make other changes than those stipulated in the previous sentences or previous documents described, with immediate effect, if: (i) Such changes lead to reduction of costs of CBC Services; (ii) Such changes introduce new digital assets in offer; (iii) In case of Force Majeure events; (iv) Such changes do not negatively affect the legal or economic situation of the Customer.

14.6 The Customer who does not accept the changes made to the Regulations (T&C) specified in this chapter has the right to terminate the Contract and to close any or all accounts, with immediate effect, with the observance of conditions set out in the chapters Termination and Repayment.

 

 1. Confidentiality clause

15.1 The Customer commits to protect the confidential nature and the ownership right over the Confidential Information as strictly as possible as if the Confidential Information were his property. In particular, the Customer commits as follows: (i) To use the Confidential Information only and exclusively for the purpose of providing the Services and not to use the Confidential Information for any other purpose, regardless if fully or partially and regardless whether directly or indirectly; (ii) Not to disclose the Confidential Information to a third party and to make all reasonable efforts to prevent such disclosures; (iii) Not to make any public announcement regarding the Confidential Information or the Purpose, except for the cases permitted by virtue of these T&Cs; and (iv) To exercise security measures and diligence in relation to the Confidential Information.

15.2 In case of violation of obligations by the Customer according to this article, CBC can terminate the Contract according to Article 11.5. The right of CBC to cease the provision of Services according to the conditions mentioned in article 11.5 above, does not bring prejudice to the obligation of the Disclosing Party to indemnify the Party who discloses the information for any prejudices in excess to the indemnification already retained, as they are proven, caused by the violation of this Contract or T&Cs. The Customer agrees that CBC directly withdraws the amount owed from the Customer Balance, after the observation of violation and prior notification of the Customer.

 

 1. Final Provisions 
  • This Contract represents the whole agreement between the Parties regarding the object of this Contract and replaces all the previous verbal agreements regarding its object, which took place between the Parties.
  • Any change of provisions of this Contract will be null and void and devoid of legal effects if it is not made in writing and signed by all the Parties to this Contract.
  • The rights of the Parties are cumulative and do not exclude any rights or remedies set out by the law, unless this Contract provides or limits otherwise.
  • If a clause of this Contract is considered illegal, invalid or unenforceable, totally or partially, the clause will apply with any change or necessary elimination of text (and in compliance with the initial intention of the Parties) so that the clause is legal, valid and binding. To the extent that it is not possible to eliminate or change the provision, such a provision or a part of it will be considered as not part of this Contract, to the extent that it is illegal, invalid or inapplicable, so that the legality, validity and enforceability of the remaining Contract should not be affected.
  • The Parties confirm and declare that all the provisions of this Contract (including Annexes) were negotiated between the Parties and cannot be considered standard clauses in the meaning of article 1202 of Romanian Civil Code and this Contract was signed by the Parties fully knowing its effects and understand and fully accept all the legal, technical and commercial aspects regarding the conclusion, performance and cessation of this Contract.
  • This Contract and all the aspects resulting from it or connected with it are regulated by the Applicable Law.
  • The Parties commit to act with good faith to amicably settle any dispute, controversy or misunderstanding which they may have in connection with this Contract and to make common efforts to create the conditions necessary for the realization of its objectives. If this is not possible, the disputes will be presented for settlement to the competent courts of law from the registered office of CBC.
  • By signing this Contract, the Customer declares that he/she considers oneself fully informed, correctly and precisely on the essential characteristics of Packages and services provided by CBC, so that the decision he/she adopts in connection with them corresponds to his/her unequivocal option, which is not the expression of subjective material constraints.